Homepage  
|informatie
filosofie
contact
winkelwagen (0)
Betalen
Verzenden
Retourneren
Meest gestelde vragen
Algemene voorwaarden
Disclaimer
 Collectie
#ITEM#
Afmetingen
Inspiratie
Mix & Match
Volg ons
In de media
Our shops
            
Verlanglijstje is (nog) leeg
   


Shops

Our Bullits 2
Algemene voorwaarden
  
Artikel 1: Definities 
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Artandso is een merknaam ontwikkeld door en powered by Brand New Concep Lab BV gevestigd op Sleedoorn 16 te Odijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 54867649.
Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op canvas, papier of andere soort drager.
Bescheiden: alle door koper aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) vervaardigde gegevensdragers.
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) tot het verrichten van werkzaamheden door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) en de koper gesloten overeenkomsten.
2.2 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 De door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst met Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) één of meerdere producten heeft besteld en van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overmacht  
4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) jegens de koper bestaat.
4.4 Tekortkomingen van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang
5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
5.2 De tarieven van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.
5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl). Schade die Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) komt volledig voor rekening en risico van koper.
5.4 Een door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.
5.5 De binding van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
5.7 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie
6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.
6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.
6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) ter  zake volledig.
6.4 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7: Emballage  
7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl).

Artikel 8: Betalingen  
8.1 Betaling door koper dient direct te geschieden bij het plaatsen van een order via Ideal of Paypal op de door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
8.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
8.3 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.
8.4 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.
8.5 Betalingen geschieden via bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl)

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Iedere levering van goederen door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is voorbehouden.
9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.
9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10: Klachten  
10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.3 Een reclamatie wordt door Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) heeft overhandigd/geretourneerd.
10.4 De prestatie van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11: Garantie  
11.1 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) worden gezonden. Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) wordt daarvan eigenaar.
11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
11.5 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) bekend was of behoorde te zijn.
12.2 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
12.3 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13: Transport  
13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl), tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.
13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) naar koper is de aansprakelijkheid van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

Artikel 15: Overige bepalingen
15.1 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
15.2 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg
16.1 Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden
aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar
maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper
 in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene
voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17: Copyright Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl)
17.1 Op alle teksten en illustraties van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) berust auteursrecht.
17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl), afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Brand New Concept Lab BV (Artandso.nl) toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

 

follow us

 Aanbieding Button algemeen
Homepage prijslijst
Algemene voorwaarden Privacy Policy Over Art&So 2012 © Art&So NIEUWSBRIEF